Terug naar home

Bijzondere Reisvoorwaarden

BROCHURE DROMEN 2018 EN DROMEN WEBSITE

• Aangeduide prijzen zijn steeds per persoon.

• Het voorschot bedoeld in art. 7, bedraagt 30 % van de totale reissom, vermeerderd met eventuele verzekeringen voor groepsreizen. Voor reizen op maat waarbij het vliegtuigticket in het reispakket zit dient bij boeking het ticket volledig betaald te worden + een voorschot van 30% op het resterend bedrag.

• Wijzigingen  door de reiziger.
Een  wijziging brengt minstens € 50 dossierkosten met zich mee, naast de normale prijsaanpassingen. Vanaf 56 dagen voor de afreis zijn de wijzigingskosten gelijk aan de annuleringskosten.

• Prijsberekening.
GROEPSREIZEN UIT DE BROCHURE DROMEN 2018 EN OP DE DROMEN WEBSITE: De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en de andere diensten in het buitenland die op 01/10/2017 golden; daarnaast op de tarieven voor vervoer  (inclusief luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen) die op 01/10/2017 bekend waren.   De prijs voor verblijf en andere diensten  in  volgende landen werd berekend aan een wisselkoers van € 1 = 1,20 usd: Oman, VAE, China, India, Nepal, Bhutan, Mongolië, Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodja, Indonesië, Costa Rica, Panama, Nicaragua Chili, Bolivië, Peru, Argentinië, Ecuador, Ethiopië, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan. Indien de wisselkoers  stijgt of daalt met meer dan 0.05 punten kan een prijsaanpassing doorgevoerd worden. Deze  aanpassing gebeurt 5 weken voor afreis.

REIZEN OP MAAT: De prijzen worden berekend op basis van de tarieven en de andere diensten in het buitenland én op de tarieven voor vervoer  (inclusief luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen) die bekend zijn bij opmaak offerte.

• De annuleringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 13, zijn forfaitair als volgt bepaald voor onze groepsreizen:  

– annulering meer dan 65 dagen voor vertrek: 30 % van de totale reissom
– annulering vanaf 65 dagen tem 45 dagen voor vertrek 50 % van de totale reissom
– annulering vanaf 44 dagen tem 30 dagen voor vertrek: 75 % van de totale reissom
– annulering vanaf 29 dagen tem 11 dagen voor vertrek: 90 % van de totale reissom
–  annulering vanaf 10 dagen voor vertrek of in geval van niet-aanmelding  bij  vertrek:   100 %   van  de  totale reissom.

• De annuleringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 13, zijn forfaitair als volgt bepaald voor onze individuele reizen:

Indien het vliegtuigticket is uitgeschreven op het ogenblik van de annulering dan is er een annuleringskost van 100% op de prijs van het ticket. Daarboven komt volgende forfaitaire kost: 

– annulering meer dan 65 dagen voor vertrek: 30 % van de totale reissom na aftrek van de prijs van het vliegtuigticket
– annulering vanaf 65 dagen tem 45 dagen voor vertrek 45 % van de totale reissom na aftrek van de prijs van het vliegtuigticket
– annulering vanaf 44 dagen tem 30 dagen voor vertrek: 65 % van de totale reissom na aftrek van de prijs van het vliegtuigticket
– annulering vanaf 29 dagen tem 11 dagen voor vertrek: 90 % van de totale reissom na aftrek van de prijs van het vliegtuigticket
–  annulering vanaf 10 dagen voor vertrek of ingeval van niet-aanmelding bij vertrek:  100 % van de totale reissom.

VOOR REIZEN OP MAAT KUNNEN BEPAALDE RESERVERINGEN ONDERHEVIG ZIJN AAN STRENGERE ANNULERINGSVOORWAARDEN. Dit wordt u bij inschrijving meegedeeld.

Dromen dient steeds schriftelijk van de annulering op de hoogte gebracht te worden, per fax of aangetekend schrijven.  Mondelinge annuleringen en annuleringen per e-mail worden in  geen geval aanvaard.  Het  afsluiten van  een annuleringsverzekering  wordt ten stelligste aanbevolen! Aan samenreizende personen die geen naaste familie zijn, wordt ten stelligste aangeraden een gezamenlijke annuleringsverzekering af te sluiten om goed verzekerd te zijn bij annulering van de reisgezel!

•  Voor het opmaken van een offerte voor een individuele reis vragen wij een niet-terugbetaalbaar voorschot van € 20 per dossier.

•  Onze begeleide groepsreizen zijn gegarandeerd vanaf 8 deelnemers (behalve Centraal-Azië: min. 6 en China min. 10). Bij het niet bereiken van het vermelde minimum aantal deelnemers beslist Dromen tijdig of de reis al dan niet kan doorgaan.

•  Voor alle reizen op de website of uit de brochure Dromen 2018 is bij publicatie een internationaal  paspoort  met  geldigheid  tot 6 maanden na terugkeer vereist.

•  Een visum is verplicht voor Iran, Vietnam, Laos, India (en permit voor Ladakh/Sikkim), Myanmar, Uzbekistan, Tadjikistan (en permit voor GBAO), China (incl. Tibet), Oman, Cambodja, Bhutan, Indonesië, Nepal, Ethiopië, Mongolië.

•  Voor vluchten via de V.S. dient de reiziger steeds zelf, online, een ESTA-toestemming aan te vragen via https://esta.cbp.dhs.gov. Opgelet, wie na 2011 naar Iran reisde, kan geen ESTA krijgen, maar dient een visum aan te vragen bij de ambassade.

•  Dromen is niet verantwoordelijk voor weigering van een inreisvisum door de lokale autoriteiten. Het afsluiten van een goede annuleringsverzekering die dit dekt is aanbevolen!

•  Alle vertrek­ of vluchturen in de brochure vermeld of opgegeven bij  reservatie zijn indicatief. De reiziger dient er rekening mee te houden dat  deze zowel voor als tijdens de reis kunnen wijzigen. Voor de vliegreizen dient de reiziger zich steeds minimaal 2 uur voor vertrek aan te bieden voor het inchecken. In sommige buitenlandse luchthavens dient men zich minimum 3 uur voor vertrek  aan te melden. Dromen is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van situaties van overmacht zoals weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlogen, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel.

•  Bij  verlies of beschadiging van bagage moet op de luchthaven een ‘Property Irregularity Report’ ingevuld worden, zonder dewelke enige vergoeding uitgesloten is door de luchtvaart- of verzekeringsmaatschappij. Ook  bagagelabels, boarding pass en extra bewijsstukken dient u te sparen.

•  Dromen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebrekkige of ontbrekende medische voorzieningen, communicatiemiddelen en infrastructuur in bepaalde streken. De reiziger dient zich bewust te zijn van hieruit voortvloeiende risico’s en neemt deze risico’s op zich.  Dromen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verwondingen, diefstal   of schade door de reiziger opgelopen. De reiziger dient  absoluut te beschikken over een degelijke reisbijstandsverzekering, aangepast aan de reis én aan zijn  persoonlijke situatie.

•  Dromen stelt alles in het werk om de veiligheid van de reizigers te garanderen. Geert De Vos en zijn medewerkers, handeldrijvend onder de naam ‘Dromen’, geven ter goeder trouw alle informatie die hen werd verstrekt door de overheid en de terzake bevoegde organisaties in verband met de veiligheid in de bestemming van de geboekte reis. De reiziger bevestigt kennis genomen te hebben van de informatie van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken via haar website http://diplomatie.belgium.be en aanvaardt  alle  mogelijke consequenties ervan.

•  Dromen is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen zoals nieuwe reglementeringen, ongevallen, epidemieën, stakingen, wegblokkades, opstanden, vertraging of annulering van vluchten ... Extra vervoers- of verblijfskosten zijn desgevallend voor rekening van de reiziger.

•  Voor info over vaccinaties en gezondheid op reis: raadpleeg uw huisarts of www.itg.be . De reiziger wordt aangeraden de reisplannen te bespreken met de huisarts en na te gaan of hij over de geschikte conditie beschikt om een reis te ondernemen.  Een goede reisbijstandsverzekering is  onontbeerlijk.

•  Dromen kan in het belang van de reiziger bepaalde elementen van het programma wijzigen. Zolang deze wijziging niet van doorslaggevend belang is voor de reis en geen waardevermindering met zich meebrengt, heeft  de reiziger geen recht op terugbetaling.

•  Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

Voor inschrijvingen vanaf 1/7/2018 zijn de Alg.Vwn. van de nieuwe Pakketreizenwet van kracht.

Garantiestelling

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01.04.1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.1997 is DROMEN door Amlin Europe nv, bijhuis België,  Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel (NBB nr  0745 – RPR 0416.056.358),  www.amlin.com, verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.

De reiziger verklaart zich, door inschrijving op een reis, akkoord met de algemene en bijzondere reisvoorwaarden.

V.U. : G. De Vos - Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare  - BE0673.319.065

Zowel de website als de brochure van Dromen zijn onderworpen aan copyright. Niets mag gebruikt of gekopieerd worden zonder voorafgaandelijke toestemming. 

Dromen is lid van de beroespvereninging VVR/VVRO. Dromen is verzekerd tegen financieel onvermogen door Amlin Europe n.v..